Skip Navigation LinksPagina principală > Arhivă comunicate
Caută în site Caută

Comunicate - prima pagină

Ultima actualizare: 22.09.2022 15:54 Detalii

Ultima actualizare: 14.09.2022 15:20 Detalii

Ultima actualizare: 12.09.2022 13:13 Detalii

Comunicat de presă / Press release

25 august 2022

Comunicat de presă

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 115 din 12 august 2022 au fost avizate favorabil proiectul de Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor, proiectul de Lege privind organizarea judiciară şi proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu observațiile prezentate în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

Hotărârea a fost adoptată de Plen cu o majoritate de peste 2/3 din voturile membrilor Consiliului, observațiile formulate în aviz având un caracter preponderent tehnic  - link: http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/22_08_2022__107328_ro.pdf.

Așa cum s-a arătat și în cuprinsul avizului, principalele aspecte propuse prin proiecte cu privire la statutul judecătorilor și procurorilor și sistemul judiciar, în ansamblul său, corespund, în esență, viziunii Consiliului Superior al Magistraturii, răspunzând atât nevoii de a menține acele soluții legislative care și-au dovedit eficiența, cât și celei de a implementa soluții diferite de cele consacrate, dacă acestea din urmă nu mai corespund realităților din sistem.

De altfel, în procedura de avizare, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat punctele de vedere ale instanțelor și parchetelor cu privire la propunerile formulate, proiectele de lege transmise spre avizare fiind apreciate de majoritatea acestora, observațiile înaintate având în general un caracter tehnic.

În concluzie, atât Consiliul Superior al Magistraturii, în largă majoritate, cât și cele mai multe instanțe și parchete, susțin caracterul preponderent pozitiv al celor trei proiecte de lege.

În același timp, Consiliul se va implica în continuare în procesul legislativ în conformitate cu principiul cooperării loiale, observațiile reținute în hotărârea de avizare urmând a fi susținute și în cadrul procedurii parlamentare, în scopul asigurării tuturor garanțiilor pentru consolidarea independenței sistemului judiciar și realizarea unui act de justiție la standarde înalte, contribuind astfel la creșterea încrederii întregii societăți în justiție.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

 

25 August 2022

Press release

 

By the Decision no. 115 of 12 August 2022 of the Plenum of the Superior Council of Magistracy, the draft Law on the Status of Judges and Prosecutors, the draft Law on Judicial Organisation and the draft Law on the Superior Council of Magistracy were positively endorsed, with the observations set out in the annex that forms an integral part of this decision.

The decision was adopted by the Plenum by a majority of more than 2/3 of the votes of the members of the Council, the observations made in the opinion being of a predominantly technical nature — link:

http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/22_08_2022__107328_ro.pdf

As stated in the opinion, the main issues proposed by these drafts laws on the status of judges and prosecutors and the judicial system as a whole correspond, in essence, to the vision of the Superior Council of Magistracy, responding both to the need to maintain those legislative solutions that have proven their effectiveness and to implement solutions different from those enshrined, if the latter no longer correspond to the realities of the system.

Moreover, in the endorsement procedure, the Superior Council of Magistracy requested the points of view of the courts and of the prosecutor’s offices on the proposals made, the draft laws submitted for approval being upheld by the majority of them, the observations submitted being generally of a technical nature.

In conclusion, both the Superior Council of Magistracy, in a large majority, as well as most courts and prosecutor’s offices, support the predominantly positive character of the three draft laws.

At the same time, the Council will continue to engage in the legislative process in accordance with the principle of loyal cooperation, with the observations retained in the endorsement decision to be supported also in the parliamentary procedure, with the aim of ensuring all guarantees to strengthen the independence of the judiciary and to achieve of a high-standard act of justice, thus contributing to increasing the confidence of the whole society in the justice system.

Office of Public Information and Media Relations

Ultima actualizare: 25.08.2022 15:18

Ultima actualizare: 19.08.2022 14:50 Detalii

Ultima actualizare: 11.08.2022 14:21 Detalii

Ultima actualizare: 13.07.2022 15:41

Mesajul domnului judecător Marian Budă, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, cu ocazia Zilei justiției

3 iulie 2022

Mesajul domnului judecător Marian Budă, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, cu ocazia Zilei justiției

 

Între justiție și pace există o legătură indisolubilă, aceasta fiind cu atât mai evidentă în contextul internațional tulbure pe care îl traversăm cu toţii. Pandemia din ultimii  doi ani, dar și conflictele izbucnite ne îndeamnă, mai mult ca oricând, să ne aplecăm privirea asupra justiţiei şi a modului în care aceasta contribuie, zi de zi, la păstrarea echilibrului în societate.

De aceea, Ziua justiţiei trebuie să constituie un motiv de introspecţie cu privire la modul în care sistemul judiciar în ansamblu răspunde nu doar aşteptărilor societăţii, dar şi nevoilor acesteia. Este bine cunoscut faptul că, în ultimii ani, justiţia a fost în prim plan, deciziile instanţelor fiind comentate, criticate sau aplaudate. Acest fapt a dus, totodată, la o polarizare resimţită nu doar în societate, ci şi în interiorul sistemului, ceea ce pune o presiune cu atât mai mare asupra justiției. În acelaşi timp, reţelele sociale au devenit un puternic vector în influenţarea opiniei publice, fiind tot mai dificil de filtrat informaţiile reale de cele, intenţionat sau nu, prezentate în mod eronat.

În acest context, mesajul pe care Consiliul Superior al Magistraturii, în virtutea rolului constituţional de garant al independenţei justiţiei, îl transmite astăzi, este acela că justiţia se face de oameni pentru oameni, fiind un serviciu public în slujba cetăţeanului şi a societăţii în ansamblu. Dorim, pe această cale, să mulţumim atât judecătorilor care înfăptuiesc justiția, cât și tuturor celor care contribuie la înfăptuirea justiției, procurori, grefieri, avocați, reprezentanți ai celorlalte profesii juridice, pentru eforturile pe care le fac, dar mai ales cetăţenilor care nu uită că, în spatele robelor, sunt oameni, la fel ca ei, care, fără a fi perfecţi, fac eforturi consistente pentru menţinerea echilibrului indispensabil oricărei societăţi democratice.

La mulți ani justiției române!

Ultima actualizare: 03.07.2022 09:21

Comunicat de presă privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat- asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

31 mai 2022

Comunicat de presă

privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de

magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoştinţă următoarele:

Prin Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1526/26.05.2022, s-a aprobat organizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii a concursului pentru ocuparea a 18 posturi vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile art.66  alin.2 şi 3 şi ale art.67 alin.4 din Legea nr.303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.293/2007, modificată şi completată.

Concursul se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 31 mai  – 30 septembrie 2022, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 6 posturi la Secţia I-a civilă, 4 posturi la Secţia a II-a civilă, 3 posturi la Secţia penală, 5 posturi la Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 alin. 2 lit. a – e şi de art. 67 alin. 4 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu o vechime de cel puţin 5 ani vechime în funcţiile prevăzute de lege, la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere.

Înscrierea candidaţilor la concurs se face la Consiliul Superior al Magistraturii - Direcţia resurse umane şi organizare, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6, până la data de 21 iunie 2022, inclusiv.  

Taxa de înscriere la concurs este de 700 RON şi se achită la Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi a unei probe scrise practice, la data de 4 septembrie 2022.

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii – link: https://www.csm1909.ro/Pages.aspx?PageId=289&PageTitle=Magistrat-asistent-ICCJ  şi a Institutului Naţional al Magistraturii - link - https://inm-lex.ro/concurs-pentru-ocuparea-posturilor-vacante-de-magistrat-asistent-la-iccj/

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Ultima actualizare: 31.05.2022 12:23

Ultima actualizare: 30.05.2022 14:04 Detalii

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro