Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Consiliul Superior al Magistraturii prelucrează date cu caracter personal în scopul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege pentru această instituţie, care vizează administrarea justiţiei şi gestionarea resurselor umane.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date realizate de Consiliu este reprezentat de următoarele acte normative:

 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi compeltările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentele adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii în aplicarea Legii nr.  303/2004, Legii nr. 304/2004 şi Legii nr. 317/2004, care pot fi găsite la următorul link: https://www.csm1909.ro/274/Legislaţie.

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Consiliul Superior al Magistraturii. În situaţia personalului din sistemul justiţiei a cărui carieră este gestionată de Consiliul Superior al Magistraturii datele sunt comunicate, în condiţiile legii, după caz, instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte acest personal, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor publice şi altor entităţi cu care Consiliul colaborează în vederea îndeplinirii unei atribuţii legale, terţilor care formulează cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2001, în măsura în care datele intră în categoria celor de interes public, precum şi persoanelor care accesează pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul informaţiilor/materialelor care se publică pe site-ul Consiliului în temeiul unei obligaţii legale.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal diferă în funcţie de obiectul documentului în care sunt utilizate datele, documente pentru care Nomenclatorul arhivistic privind gruparea documentelor proprii în unităţi arhivistice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 444/2006, prevede diferite termene de păstrare. Nomenclatorul poate fi accesat la adresa http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/20_04_2012__48573_ro.pdf.

În ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la concursurile şi examenele organizate de Consiliu, ştergerea acestora de pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii se realizează după împlinirea termenului de un an de la validarea rezultatelor examenului/concursului.

Referitor la datele cu caracter personal incluse în declaraţiile de avere şi de interese gestionate de Consiliul Superior al Magistraturii, aceste declaraţii sunt şterse de pe pagina de internet a Consiliului la 3 ani de la eliberarea din funcţie a persoanelor vizate.

Ştergerea înregistrărilor care cuprind datele cu caracter personal obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii se face după 30 de zile, cu excepţia cazurilor temeinic justificate, când această durată poate fi depăşită numai cu aprobarea secretarului general.

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la propriile date cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la opoziţie;
 • dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de retragere a consimţământului în orice moment, atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. a) sau art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament, fără a afecta legalitatea prelucării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, refuzul furnizării acestor date către Consiliul Superior al Magistraturii atrage imposibilitatea soluţionării cererii adresate Consiliului, precum şi a încheierii sau executării contractului.

 

Date referitoare la responsabilul cu protecţia datelor desemnat la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii: telefon - 021 311 69 26, interior 2075, email – dcp@csm1909.ro

 

Dată publicare: 07.06.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro